Fåreafgiftsfonden er lukket, og hjemmesiden bliver lukket ned den 31. april 2018

Fåreafgiftsfonden

Fåreafgiftsfonden skal efter sit formål virke til gavn for den samlede branche. Dette forudsætter, at en enig branche bakker op om fondens fortsatte drift. Kravet om enighed fremgår af forarbejderne til landbrugsstøtteloven.

De udtaleberettigede organisationer på erhvervssiden kunne i efteråret 2016 ikke blive enige om at indstille repræsentanter til fondens bestyrelse. På baggrund heraf måtte miljø- og fødevareministeren konstatere, at der ikke var tilstrækkelig opbakning i branchen til driften af Fåreafgiftsfonden. Der var derfor ikke indenfor rammerne af landbrugsstøtteloven mulighed for at videreføre Fåreafgiftsfonden.

Med virkning fra 1. januar 2017 opkræves der ikke længere produktionsafgifter, jf. nr. 1521 af 7. december 2016 om Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og eksport af får.

 

Hvad er Fåreafgiftsfonden?

Fåreafgiftsfonden er en af de 11 produktionsafgiftsfonde inden for dansk landbrug, som på grundlag af landbrugsstøtteloven opkræver en afgift pr. produceret enhed i landbruget. Fondens formål er at styrke produktionen og afsætningen af produkter fra får og lam.


Hvad kan Fåreafgiftsfondens midler bruges til?

Fåreafgiftsfonden kan inden for sit formål yde støtte til afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd og kontrol samt særlige aktiviteter, som er godkendt af miljø- og fødevareministeren, jf. landbrugsstøttelovens § 7, stk. 1.


Hvem kan få tilskud fra Fåreafgiftsfonden?

Foreninger, selvejende institutioner, offentlige institutioner, private virksomheder, offentlige fonde samt andre juridiske enheder, kan modtage tilskud fra fonden.


Hvordan fordeles fondens midler?

På baggrund af ansøgningerne afgør Fondens bestyrelse, hvilke projekter der skal støttes, og hvor stort et beløb de skal tildeles. Fåreafgiftsfondens budget og regnskab skal godkendes af miljø- og fødevareministeren.


Hvor kommer Fåreafgiftsfondens midler fra?

Fonden opkræver produktionsafgifter i forbindelse med slagtning og eksport af kvæg produceret i Danmark. Afgiftssatserne og de nærmere regler herom fastsættes af miljø og fødevareministeren. Dertil søger Fonden hvert år tilskud fra Promilleafgiftsfonden. Dette tilskud samt provenuet fra afgifterne fordeles forholdsmæssigt på de af Fåreafgiftsfonden støttede projekter. I 2014 modtog Fåreafgiftsfonden 775 t. kr. i direkte afgifter på får og 451 t. kr. fra Promilleafgiftsfonden.

Kontaktoplysninger

Rikke Lilienthal
Chef for Fondssekretariatet
Telefon: 3339 4034

Natasja Jelskov
Konsulent
Telefon: 3339 4042

Fondens e-mail: 
faareafgiftsfonden@lf.dk

Særpulje for fåresektoren 2018

Promilleafgiftsfonden for landbrug har en særpulje for tilskudsåret 2018 grundet lukningen af Fåreafgiftssfonden. 

Mere information findes her